Právo spotrebiteľov na odstúpenie od zmluvy

(Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne podnikateľské ani samostatne zárobkovo činné).

Zásady zrušenia

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo zrušiť túto zmluvu do štrnástich dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať (travelformed GmbH, Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Nemecko, Nemecko, telefónne číslo: +49 177 8686698, e-mailová adresa: info@travel4med.de) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaplatiť primeranú sumu zodpovedajúcu podielu služieb, ktoré už boli poskytnuté do okamihu, keď ste nám oznámili uplatnenie práva na odstúpenie od tejto zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb uvedených v zmluve.

Vzor formulára na zrušenie

(Ak chcete zmluvu zrušiť, vyplňte a vráťte tento formulár).

- An

travelformed GmbH, Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Nemecko, telefónne číslo: +49 177 8686698, e-mailová adresa: info@travel4med.de

- Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

- Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)

- Meno spotrebiteľa(ov)

- Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

- Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade oznámenia na papieri)

- Dátum

___________
(*) Nehodiace sa prečiarknite.