Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG:

Adresa spoločnosti

travelformed GmbH
Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Nemecko

SK +49 176 23246669
E-mail: info@travel4med.de

Obchodný účel

Cestovná agentúra a organizácia ciest do zahraničia v rámci klinických stáží, stáží a dobrovoľníckej práce po celom svete pre študentov medicíny a záujemcov o medicínu.

Údaje špecifické pre spoločnosť

Číslo v obchodnom registri: HRB 111045
Súd pre obchodný register: Miestny súd v Kolíne nad Rýnom
Sídlo: Nemecko
Obchodný register: Obchodný register B miestneho súdu v Kolíne nad Rýnom
Udeľujúci štát: Nemecko
Výkonný riaditeľ: Nils-Andre Stritt

Riešenie sporov

Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša e-mailová adresa je uvedená vyššie. Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred
spotrebiteľská arbitrážna komisia.

Ochrana údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete tu.

 

 

Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky neustále vyvíjame a snažíme sa poskytovať presné a aktuálne informácie. Žiaľ, nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za správnosť všetkého obsahu na tejto webovej stránke, najmä za obsah poskytovaný tretími stranami. Ak si všimnete akýkoľvek problematický alebo nezákonný obsah, okamžite nás kontaktujte, kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Na obsah, diela a informácie uvedené na tejto webovej stránke sa vzťahujú autorské práva a vedľajšie autorské práva. Akýkoľvek druh reprodukcie, úpravy, distribúcie, ukladania a akéhokoľvek využitia mimo hraníc autorského práva si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas držiteľa autorských práv, spoločnosti travelformed GmbH. Neoprávnené kopírovanie/ukladanie informácií uvedených na týchto webových stránkach nie je povolené a je trestné podľa zákona. Spoločnosť travelformed GmbH je výhradným držiteľom autorských práv k tejto webovej stránke vrátane jej obsahu.

Spoločnosť travelformed GmbH je zodpovedná za celý obsah a je jediným držiteľom autorských práv k webovej stránke (vrátane log, grafiky, dizajnu a textov).

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky stránky na tomto informačnom serveri spoločnosti travelformed GmbH podliehajú autorským právam. To platí najmä pre texty, obrázky, grafiku, zvukové alebo video súbory vrátane ich usporiadania na webovej stránke. Akákoľvek reprodukcia alebo použitie stránok (alebo ich častí) v iných elektronických alebo tlačených publikáciách a ich zverejnenie (aj na internete) je povolené len s predchádzajúcim súhlasom. Súhlas udeľuje osoba zodpovedná za webové stránky, spoločnosť travelformed GmbH.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú zostavené, kontrolované a pravidelne aktualizované spoločnosťou travelformed GmbH podľa jej najlepšieho vedomia a svedomia. Za správnosť, úplnosť, aktuálnosť a dostupnosť poskytovaných informácií však nenesie žiadnu zodpovednosť.

Spoločnosť travelformed GmbH nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo nepoužívania informácií uvedených na webovej stránke. Vylúčenie zodpovednosti neplatí, pokiaľ sú tieto založené na úmysle alebo hrubej nedbanlivosti.

Spoločnosť travelformed GmbH si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo vymazať webové stránky bez predchádzajúceho upozornenia, prípadne ich dočasne alebo trvalo prerušiť.

Zodpovednosť za odkazy na tejto webovej stránke

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, za ktorých obsah nenesieme zodpovednosť. Ak si na našej webovej lokalite všimnete nezákonné odkazy, kontaktujte nás, kontaktné údaje nájdete v tiráži. Spoločnosť travelformed GmbH zodpovedá len za obsah, ktorý poskytuje. Ten je potrebné odlišovať od krížových odkazov (linkov) na webové stránky iných poskytovateľov. Spoločnosť travelformed GmbH nezodpovedá za obsah webových stránok, ktoré sú prístupné prostredníctvom takýchto odkazov. Za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah, ako aj za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia informácií poskytnutých tretími stranami zodpovedá výlučne príslušný poskytovateľ odkazovanej stránky.

Obrázkové kredity

Obrázky uverejnené na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam. Akékoľvek použitie obrázkov si preto vyžaduje súhlas príslušného držiteľa autorských práv. Použitie obrázkov na základe licencie od ingimage.com.