Všeobecné podmienky

Stav: 12.01.2022

travelformed GmbH, Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Nemecko, číslo obchodného registra: HRB 111045, Miestny súd Kolín nad Rýnom, ďalej len "agentúra"; klienti, ktorí uzavreli zmluvu s agentúrou, sa ďalej označujú ako "klienti".

§ 1 Všeobecne

 1. Táto zmluva je uzatvorená so spoločnosťou travelformed GmbH.
 2. Všetky obchodné vzťahy medzi agentúrou a klientom sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v znení platnom v čase uzavretia zmluvy.

§ 2 Zmluvný partner

 1. Zmluvnými stranami tejto zmluvy sú klient a agentúra.
 2. Zmluvnými partnermi zmlúv, ktoré sú mimo rozsahu služieb bližšie vymedzených agentúrou v § 3 a § 4, sú výlučne klient a príslušný zmluvný partner.
 3. Účastník musí mať v čase uzavretia zmluvy minimálne 18 rokov. V zásade je možné zabezpečiť pobyty aj pre osoby, ktoré ešte nie sú plnoleté. Tieto osoby však musia mať minimálne 16 rokov. V tomto prípade sú zmluvnými partnermi rodičia ako zákonní zástupcovia.

§ 3 Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je organizácia zájazdu. Zahŕňa pomoc pri vybavovaní víz, pomoc pri organizovaní letu (náklady na let sa hradia osobitne), ubytovanie na mieste, organizovanie prehliadok na mieste a organizovanie dopravy z letiska na miesto pobytu. Nemocničnú starostlivosť na mieste zabezpečujú lekári príslušnej nemocnice. Presný obsah služieb (v súvislosti s programom nazývaným aj "balík služieb") nájdete aj na internetovej stránke [www.travel4med.de]. Balík služieb sa môže líšiť pre rôzne krajiny a/alebo podľa individuálnej požiadavky účastníka.
 2. Agentúra si vyhradzuje právo zmeniť služby v krátkom čase bez predchádzajúceho upozornenia účastníkov. Agentúra nezodpovedá za posunutie začiatku a konca programu a jednotlivých služieb bez vlastného zavinenia.

§ 4 Výkonnosť

 1. V rámci sprostredkovateľskej činnosti agentúra výslovne sprostredkúva ošetrovateľské stáže a klinické stáže v zdravotníckom odbore v zahraničí iných organizácií a osôb (ďalej len "poskytovateľ stáže") alebo jednotlivé služby v mene tretej strany a je povinná len riadne sprostredkovať stáž, nie službu.
 2. Všetky opísané návrhy alebo ponuky stáží vychádzajú z informácií poskytnutých príslušnými poskytovateľmi stáží, partnerskými organizáciami alebo vedúcimi projektov a sú bez záruky.
 3. V rámci poskytnutia ubytovania je agentúra povinná poskytnúť dohodnuté ubytovanie alebo ako náhradu ubytovanie rovnakého druhu a kvality.
 4. Umiestnenie stáže je spojené s poskytnutím ubytovania. agentúra je povinná poskytnúť ubytovanie len v prípade úspešného umiestnenia stáže.

§ 5 Uzavretie zmluvy

 1. Vyplnením online objednávkového formulára a kliknutím na zaškrtávacie políčka "S vašou objednávkou súhlasíte s našimi podmienkami. Všeobecné podmienky a Ustanovenia o zrušení súhlasiť." a "Objednávka s povinnosťou platby" v online registračnom systéme účastník súhlasí s týmito VOP a dáva agentúre záväzný návrh na uzavretie zmluvy o organizovaní sprievodného pobytu na stáži v súvislosti s poskytnutím ubytovania (porovnaj rozsah služieb v § 3). Ak agentúra túto ponuku prijme, účastník dostane e-mailom potvrdenie o uzatvorení zmluvy. Prijatím prihlášky agentúra nemôže zaručiť, že účastník získa miesto v rámci programu alebo náhradné miesto.

§ 6 Náklady, cestovné poplatky

 1. Služby agentúry sú spoplatnené. Náklady závisia od zvoleného miesta pobytu a dĺžky trvania cesty. Náklady je potrebné uhradiť po vyplnení registračného formulára a akceptovaní všeobecných podmienok. Samostatná žiadosť o platbu sa nevyžaduje. Cestovná kancelária nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku oneskoreného zaplatenia registračného poplatku. V súlade s § 6 sa v prípade nezaplatenia nezačne proces sprostredkovania.
 2. Cestovné výdavky sa nepreplácajú. Agentúra môže v jednotlivých prípadoch od tejto povinnosti upustiť.
 3. Cestovný poplatok je splatný po tom, ako zákazník dostane potvrdenie o ceste. Na tento účel stačí potvrdenie zaslané e-mailom. Zákazník dostane faktúru na sumu, ktorú má zaplatiť. Tú je potrebné uhradiť do 14 dní a pred začiatkom cesty. Ak platba nebude doručená do dňa odchodu, účastník nemá nárok na služby.

§ 7 Potvrdenie a dôkaz

 1. Cestovná príležitosť zaslaná klientovi alebo cestovná príležitosť potvrdená e-mailom sa považuje za dôkaz úspešnej činnosti agentúry. Cestovná kancelária nezodpovedá za neuzavretie alebo predčasné ukončenie príslušnej zmluvy o stáži alebo príslušného záväzku stáže pri zodpovedajúcom uplatnení § 3 ods. 1.

§ 8 Poistenie

 1. Agentúra nesprostredkúva poistné služby. Každý účastník musí mať primerané zdravotné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie na dobu pobytu v zahraničí. Klient je povinný oboznámiť sa s lekárskymi odporúčaniami, očkovaním a rizikami pri cestovaní v danej krajine. Zdravotné poistenie v zahraničí pre každého účastníka musí byť uzatvorené pred začiatkom cesty.

§ 9 Vstupné doklady

 1. Zákazník je zodpovedný za získanie víz a iných dokumentov potrebných na vstup do príslušnej krajiny. Ak účastníkovi odmietnu udeliť víza alebo mu ich neudelia včas, vzniknuté náklady znáša zákazník. Poplatok za sprostredkovanie a program, ako aj registračný poplatok a akékoľvek iné poplatky, ktoré môžu vzniknúť, sa nevracajú. Klient nesie výhradnú zodpovednosť za to, aby mal pri vstupe so sebou všetky dôležité dokumenty.

§ 10 Ďalšie obmedzenia vstupu a aktuálny vývoj

 1. Zákazník sa musí uistiť, že jeho vstup nie je nijako obmedzený. Najmä musí zabezpečiť, aby bol informovaný o aktuálnych zdravotných požiadavkách a obmedzeniach vstupu a aby ich dodržiaval.

§ 11 Ukončenie

 1. Cestovná kancelária je oprávnená vypovedať zmluvu bez výpovednej lehoty, ak zákazník svojím nespolupracujúcim správaním negatívne ovplyvňuje proces sprostredkovania alebo rezervácie. To okrem iného zahŕňa neodpovedanie na e-maily alebo zatajovanie informácií dôležitých pre rezerváciu (napr. štátna príslušnosť, dátum narodenia atď.).
 2. V prípade nedostatočnej kvalifikácie klienta počas pohovorov a opakovaného odmietnutia stáže sa primerane použije § 11 ods. 1.
 3. Zákazník je oprávnený mimoriadne ukončiť zmluvu bez výpovednej lehoty, ak existuje dôležitý dôvod na mimoriadne ukončenie zmluvy, § 314 BGB.
 4. V prípade ukončenia zmluvy nevzniká nárok na náhradu za nevyplatené dávky.

§ 12 Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Neexistuje žiadne zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. Agentúra však poskytuje zákazníkovi zmluvné právo na odstúpenie od zmluvy za nasledujúcich podmienok.
  1. Ak sa klient rozhodne ukončiť zmluvu, agentúra môže požadovať primeranú náhradu. Táto kompenzácia sa odvíja od obdobia medzi výpoveďou a začiatkom poskytovania služieb agentúry. Výška náhrady sa líši v závislosti od času ukončenia zmluvy:
   do 80. dňa pred začiatkom vyplácania dávok 10 %,
   od 79. do 50. dňa pred začiatkom služby 30 %,
   od 49. do 20. dňa pred začiatkom služby 60 %,
   od 19. do 7. dňa pred začiatkom služby 80 % a
   od 7. dňa pred začiatkom služby alebo v prípade nedostavenia sa 90 %.

§ 13 Zodpovednosť

 1. Agentúra nenesie žiadnu zodpovednosť za služby medzi klientom a samotným poskytovateľom stáže. V prípade udalostí, za ktoré agentúra nezodpovedá (napr. schválenie grantu, poistné plnenie atď.), agentúra vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v rozsahu povolenom zákonom. Všetky záväzky účastníka pred pobytom v zahraničí, počas neho a po ňom vykonáva účastník na vlastné riziko.
  1. Ak služba poskytovateľa stáže, ktorú sprostredkovala agentúra, nie je poskytovaná v súlade so zmluvou, klient požaduje od poskytovateľa stáže nápravu. V takomto prípade je agentúra pripravená sprostredkovať medzi zmluvnými stranami nápravu, ale nie je to v rámci povinností.
  2. Zmierenie medzi stranami sa môže uskutočniť len vtedy, ak klient zašle svoju sťažnosť priamo poskytovateľovi stáže a agentúre.
  3. Ak je jedinou možnosťou pre účastníka predčasné ukončenie stáže, agentúra sa pokúsi v primeranej lehote zabezpečiť pre účastníka nové miesto stáže. Vo všetkých ostatných ohľadoch však platia najmä §§ 12, 13 a 14. Arbitráž medzi stranami v prípade sporu, ako aj zabezpečenie náhradného miesta stáže sú dobrovoľné služby, ktoré sú mimo rozsahu povinností agentúry. Klient na ne nemá žiadny nárok.
  4. Agentúra a jej zamestnanci nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené tretími stranami. To sa týka najmä aj dopravných nehôd, napadnutí a iných životných rizík spôsobených spoločenskou situáciou v príslušnej krajine v prípade zahraničnej stáže a/alebo pobytu v zahraničí. Zákazník je povinný sa pred začiatkom cesty dostatočne informovať o podmienkach danej krajiny.
 2. Klienti berú na vedomie zodpovednosť a riziká spojené s ich rozhodnutím cestovať do cudzej krajiny. Najmä stáže v zahraničí zahŕňajú určitú mieru predvídateľných, ako aj nepredvídateľných rizík, ktoré v plnej miere preberá klient. Agentúra vrátane jej zamestnancov a riaditeľov preto nenesie zodpovednosť za žiadne škody alebo straty, ktoré klientom priamo alebo nepriamo vzniknú. Tieto môžu zahŕňať okrem iného: ujmu na zdraví, citovú ujmu, smrť, chorobu, poškodenie alebo stratu majetku, prírodné katastrofy, rukojemnícke situácie, vojnu, terorizmus, náhradu škody.
 3. V opačnom prípade sú nároky zákazníka na náhradu škody vylúčené. Vylúčené sú nároky na náhradu škody zo strany účastníka vyplývajúce z poškodenia života, zdravia alebo z porušenia základných zmluvných povinností (kardinálnych povinností), ako aj zodpovednosť za iné škody na základe úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinností zo strany agentúry, jej právnych zástupcov alebo sprostredkovateľov. Podstatné zmluvné povinnosti sú tie, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy.
 4. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností agentúra zodpovedá za predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu len vtedy, ak bola spôsobená jednoduchou nedbanlivosťou, pokiaľ nejde o nároky účastníka na náhradu škody vyplývajúce z poškodenia života, zdravia alebo telesnej integrity.
 5. Obmedzenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa uplatňujú aj v prospech právnych zástupcov a zástupcov agentúry, ak sa nároky uplatňujú priamo voči nim.

§ 14 Ochrana údajov

 1. Klient súhlasí s tým, že ním poskytnuté osobné údaje môžu byť spracované a elektronicky (e-mailom) odovzdané potenciálnym poskytovateľom stáží, partnerom alebo iným osobám na účely umiestnenia v rámci procesu umiestnenia, rezervácie (napr. registračné dokumenty, životopis, newsletter atď.).
 2. Ostatné informácie nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov.

§ 15 Rozhodné právo

 1. Táto zmluva - vrátane formy jej uzavretia a všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich - podlieha nemeckému právu. Záväzné ochranné ustanovenia práva štátu, v ktorom má zmluvný partner, ktorý je spotrebiteľom, obvyklý pobyt, zostávajú v platnosti.