Všeobecné podmínky

Stav: 12.01.2022

travelformed GmbH, Wiedenaustraße 23, 50127 Bergheim, Německo, číslo obchodního rejstříku: HRB 111045, Místní soud v Kolíně nad Rýnem, dále jen "agentura"; klienti, kteří s agenturou uzavřeli smlouvu, se dále označují jako "klienti".

§ 1 Všeobecně

 1. Tato smlouva je uzavřena se společností travelformed GmbH.
 2. Veškeré obchodní vztahy mezi agenturou a klientem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami ve znění platném v době uzavření smlouvy.

§ 2 Smluvní partner

 1. Smluvními stranami této smlouvy jsou klient a agentura.
 2. Smluvními partnery smluv, které jsou mimo rozsah služeb blíže vymezených agenturou v § 3 a § 4, jsou výhradně klient a příslušný smluvní partner.
 3. Účastník musí být v době uzavření smlouvy starší 18 let. V zásadě je možné zajistit pobyty i pro osoby, které ještě nejsou plnoleté. Tyto osoby však musí být starší 16 let. V tomto případě jsou smluvními partnery rodiče jako zákonní zástupci.

§ 3 Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je organizace zájezdu. To zahrnuje pomoc při vyřizování víz, pomoc při organizaci letu (náklady na let se hradí zvlášť), ubytování na místě, organizaci prohlídek na místě a organizaci dopravy z letiště do místa pobytu. Nemocniční péči na místě zajišťují lékaři příslušné nemocnice. Přesný obsah služeb (v souvislosti s programem nazývaným také "balíček služeb") naleznete také na internetových stránkách na adrese [www.travel4med.de]. Balíček služeb se může v různých zemích a/nebo podle individuálních požadavků účastníků lišit.
 2. Agentura si vyhrazuje právo na změnu služeb v krátké době bez předchozího upozornění účastníků. Agentura neodpovídá za posunutí začátku a konce programu a jednotlivých služeb bez vlastního zavinění.

§ 4 Výkonnost

 1. V rámci zprostředkovatelské činnosti agentura výslovně zprostředkovává ošetřovatelské stáže a klinické stáže ve zdravotnictví v zahraničí jiných organizací a osob ("poskytovatel stáží") nebo jednotlivé služby jménem třetí strany a dluží pouze řádné zprostředkování, nikoliv službu.
 2. Všechny popsané nabídky stáží a stážistů vycházejí z informací poskytnutých příslušnými poskytovateli stáží, partnerskými organizacemi nebo vedoucími projektů a jsou bez záruky.
 3. V rámci poskytnutí ubytování je agentura povinna poskytnout sjednané ubytování nebo jako náhradu ubytování stejného druhu a kvality.
 4. Zprostředkování stáže je spojeno s poskytnutím ubytování. agentura je povinna poskytnout ubytování pouze v případě úspěšného zprostředkování stáže.

§ 5 Uzavření smlouvy

 1. Vyplněním online objednávkového formuláře a kliknutím na zaškrtávací políčka "Objednávkou souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Všeobecné podmínky a Ustanovení o zrušení souhlasit." a "Objednávka s platební povinností" v online registračním systému účastník souhlasí s těmito VOP a činí agentuře závazný návrh na uzavření smlouvy o organizaci doprovodného pobytu na stáži v souvislosti s poskytnutím ubytování (srovnej rozsah služeb v § 3). Pokud agentura tuto nabídku přijme, obdrží účastník e-mailem potvrzení o uzavření smlouvy. Přijetím přihlášky nemůže agentura zaručit, že účastník získá místo v rámci programu nebo náhradní místo.

§ 6 Náklady, cestovní poplatky

 1. Služby agentury jsou zpoplatněny. Náklady závisí na zvoleném místě pobytu a délce trvání cesty. Náklady je třeba uhradit po vyplnění registračního formuláře a přijetí Všeobecných smluvních podmínek. Samostatná žádost o platbu není vyžadována. Cestovní kancelář neodpovídá za škody vzniklé v důsledku pozdní úhrady registračního poplatku. V souladu s § 6 má nezaplacení za následek, že zprostředkovatelský proces nebude zahájen.
 2. Cestovní výdaje se neproplácejí. Agentura může v jednotlivých případech od této povinnosti upustit.
 3. Cestovní poplatek je splatný poté, co zákazník obdrží potvrzení o cestě. Pro tento účel postačí potvrzení e-mailem. Zákazník obdrží fakturu na částku k úhradě. Ta musí být uhrazena do 14 dnů a před zahájením cesty. Pokud nebude platba přijata do dne odjezdu, nemá účastník na služby nárok.

§ 7 Potvrzení a důkaz

 1. Za doklad o úspěšné činnosti cestovní kanceláře se považuje cestovní příležitost zaslaná klientovi nebo cestovní příležitost potvrzená e-mailem. Cestovní kancelář neodpovídá za neuzavření nebo předčasné ukončení příslušné smlouvy o zájezdu nebo příslušného závazku k zájezdu při odpovídajícím uplatnění § 3 odst. 1.

§ 8 Pojištění

 1. Agentura nezprostředkovává pojišťovací služby. Každý účastník musí mít po dobu pobytu v zahraničí uzavřené odpovídající zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění. Klient je povinen seznámit se s lékařskými doporučeními, očkováním a riziky při cestování v dané zemi. Před zahájením cesty je třeba uzavřít zdravotní pojištění pro každého účastníka v zahraničí.

§ 9 Vstupní doklady

 1. Zákazník je zodpovědný za získání víz a dalších dokumentů potřebných pro vstup do dané země. Pokud je účastníkovi vízum odmítnuto nebo mu není uděleno včas, nese vzniklé náklady zákazník. Poplatek za zprostředkování a program, stejně jako registrační poplatek a případné další poplatky se nevracejí. Klient nese výhradní odpovědnost za to, že při vstupu do země bude mít u sebe všechny důležité dokumenty.

§ 10 Další omezení vstupu a aktuální vývoj

 1. Zákazník se musí ujistit, že pro jeho vstup neplatí žádná další omezení. Zejména musí zajistit, aby byl informován o aktuálních zdravotních požadavcích a omezeních pro vstup a aby je dodržoval.

§ 11 Ukončení

 1. Cestovní kancelář je oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, pokud zákazník negativně ovlivňuje zprostředkování nebo rezervační proces svým nespolupracujícím chováním. To zahrnuje mimo jiné neodpovídání na e-maily nebo zatajování informací důležitých pro rezervaci (např. státní příslušnost, datum narození atd.).
 2. V případě nedostatečné kvalifikace klienta při pohovorech a opakovaného odmítnutí stáže se přiměřeně použije § 11 odst. 1.
 3. Zákazník je oprávněn mimořádně vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, pokud existuje důležitý důvod pro mimořádnou výpověď, § 314 BGB.
 4. V případě ukončení smlouvy nevzniká nárok na náhradu nevyplacených dávek.

§ 12 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Neexistuje žádné zákonné právo na odstoupení od smlouvy. Cestovní kancelář však poskytuje zákazníkovi smluvní právo na odstoupení od smlouvy za následujících podmínek.
  1. Pokud se klient rozhodne smlouvu vypovědět, může agentura požadovat přiměřenou náhradu. Tato náhrada se odvíjí od doby mezi výpovědí a zahájením poskytování služeb agentury. Výše náhrady se liší v závislosti na době ukončení smlouvy:
   do 80. dne před zahájením výplaty dávek 10 %,
   od 79. do 50. dne před zahájením služby 30 %,
   od 49. do 20. dne před zahájením služby 60 %,
   od 19. do 7. dne před zahájením služby 80 % a
   od 7. dne před zahájením služby nebo v případě nedostavení se 90 %.

§ 13 Odpovědnost

 1. Agentura nenese žádnou odpovědnost za služby mezi klientem a samotným poskytovatelem stáže. Za události, za které agentura neodpovídá (např. schválení grantu, pojistné plnění atd.), agentura vylučuje jakoukoli odpovědnost v rozsahu povoleném zákonem. Veškeré závazky účastníka před zahájením, v průběhu a po ukončení pobytu v zahraničí plní účastník na vlastní nebezpečí.
  1. Pokud služba poskytovatele stáže zprostředkovaná agenturou není poskytována v souladu se smlouvou, klient požaduje od poskytovatele stáže nápravu. V tomto případě je agentura připravena zprostředkovat jednání mezi stranami, ale není to v rámci povinností.
  2. Ke smírčímu řízení mezi stranami může dojít pouze tehdy, pokud klient zašle svou stížnost přímo poskytovateli stáže a agentuře.
  3. Pokud je jedinou možností pro účastníka předčasné ukončení stáže, pokusí se agentura v přiměřené lhůtě zajistit pro účastníka nové místo stáže. Ve všech ostatních ohledech však platí zejména §§ 12, 13 a 14. Rozhodčí řízení mezi stranami v případě sporu, stejně jako zajištění náhradního místa stáže, jsou dobrovolné služby, které leží mimo rámec povinností agentury. Klient na ně nemá žádný nárok.
  4. Agentura ani její zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené třetími osobami. To platí zejména také pro dopravní nehody, napadení a jiná životní rizika způsobená sociální situací v dané zemi v případě zahraniční stáže a/nebo pobytu v zahraničí. Zákazník je povinen se před zahájením cesty dostatečně informovat o podmínkách dané země.
 2. Klienti berou na vědomí odpovědnost a rizika spojená s jejich rozhodnutím vycestovat do cizí země. Zejména zahraniční stáže s sebou nesou určitou míru předvídatelných i nepředvídatelných rizik, která plně přebírá klient. Agentura, včetně jejích zaměstnanců a ředitelů, proto nenese odpovědnost za škody nebo ztráty, které klientům přímo či nepřímo vzniknou. Ty mohou mimo jiné zahrnovat: újmu na zdraví, citovou újmu, smrt, nemoc, poškození nebo ztrátu majetku, přírodní katastrofy, rukojmí, válku, terorismus, odškodnění.
 3. V opačném případě jsou nároky zákazníka na náhradu škody vyloučeny. Vyloučeny jsou nároky účastníka na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo v důsledku porušení základních smluvních povinností (kardinálních povinností), jakož i odpovědnost za jiné škody na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany agentury, jejích právních zástupců nebo zprostředkovatelů. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž splnění je nezbytné k dosažení cíle smlouvy.
 4. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá agentura za předvídatelnou škodu typickou pro smlouvu pouze v případě, že byla způsobena prostou nedbalostí, pokud se nejedná o nároky účastníka na náhradu škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo těle.
 5. Omezení uvedená v odstavcích 4 a 5 platí rovněž ve prospěch právních zástupců a zástupců agentury, pokud jsou nároky uplatňovány přímo vůči nim.

§ 14 Ochrana údajů

 1. Klient souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány elektronicky (e-mailem) potenciálním poskytovatelům stáží, partnerům nebo jiným osobám za účelem umístění v rámci procesu umístění, rezervace (např. registrační dokumenty, životopis, newsletter atd.).
 2. Ostatní informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 15 Rozhodné právo

 1. Tato smlouva - včetně formy jejího uzavření a všech práv a povinností z ní vyplývajících - se řídí německým právem. Kogentní ochranná ustanovení práva státu, v němž má smluvní partner, který je spotřebitelem, obvyklé bydliště, zůstávají v platnosti.